12 เมษายน 2562 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190412110543716

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษต่างๆ ในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พร้อมทั้งแผนการประสานการตอบโต้เหตุเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 –16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำการป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย หน่วยงานท้องถิ่น หรือประชาชนผู้พบเหตุ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 1650 และเบอร์โทรศัพท์ประสานเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 09 – 8253 – 2026 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน พบมีสถานประกอบการต่างๆจะหยุด หรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนมักเกิดอุบัติภัยสารเคมี เช่น สารเคมีหกรั่วไหลจากโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ไฟไหม้โรงงาน หรือคลังจัดเก็บสารเคมีและบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย การลักลอบทิ้งกากของเสียที่เป็นพิษในที่สาธารณะ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ และอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า ขอความร่วมมือส่วนราชการและสถานประกอบการต่างๆ จัดเตรียมบุคลากรดูแลพื้นที่ เข้มงวดด้านความปลอดภัย และระมัดระวังการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วย